Đăt chỗ

Đặt chỗ cho một dự án là để thông báo cho chủ đầu tư biết mình có nguyện vọng tham gia vào dự án. Chờ khi có thông tin chính xác hoặc ngày thông báo mở bán để chuyển qua bước tiếp theo.